Eucharystia – Komunia Święta

img94

Czym jest Eucharystia?

Jest to sakrament dziękczynienia (greckie eucharidzo oznacza dziękuję) za przeprowadzenie wierzących w Jezusa ze śmierci do życia, z egoizmu do bycia darem dla Jezusa i bliźnich, i z rozłamów do jedności i braterstwa wspólnoty Kościoła. W czasie Eucharystii przez uobecnienie mocą Ducha św. misterium Paschy Chrystusa dochodzi do przemiany chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa.

Co daje Eucharystia?

Sakrament Eucharystii sprawuje się podczas Mszy św. Każda Msza św. we wszystkich kościołach chrześcijańskich składa się z trzech zasadniczych części: Liturgii Słowa, modlitwy dziękczynienia ze sprawowaniem sakramentu Eucharystii, oraz przyjęcia Komunii Św. Poprzez pełny udział w Eucharystii rozumiany przez przyjęcie Komunii Św. wierzący otrzymuje pełne zjednoczenie, komunię (łac. communio oznacza jedność) z Chrystusem i Jego życie (według Biblii we krwi zawarte jest życie osoby). W postaciach eucharystycznych, które spożywamy, zawarte jest życie Chrystusa. Ten dar otrzymujemy za pośrednictwem pełnego zjednoczenia (communio) z Jego żywym organizmem, którym jest wspólnota wierzących, Kościół. Dlatego Eucharystia, żeby była w pełni owocna, powinna być zawsze sprawowana we wspólnocie i przeżywana aktywnie i w pełni, tzn. łącznie z przyjęciem Komunii Św. Oczywiście sam udział we Mszy św., nawet bez przyjęcia komunii ma duże znaczenie i niesie ze sobą wiele darów duchowych – jest udziałem w zgromadzeniu wierzących braci i sióstr, doświadczeniem braterstwa i jedności, wspólnym słuchaniem Słowa Bożego, które podnosi, dodaje nadziei i odwagi i również wspólnym uczestnictwem w uwielbieniu Boga. Dlatego też osoby, które z różnych względów nie mogą w pełni uczestniczyć w Komunii Św., są zaproszone, by mimo to systematycznie uczestniczyć we Mszy św. i przyjmować tzw. “duchową komunię św.”, czyli w czasie udzielania komunii przyjąć Jezusa nie fizycznym, ale duchowym aktem pragnienia jedności z nim i przyjęcia Go do swojego życia.

Co trzeba zrobić, żeby przyjąć Sakrament Eucharystii?

W naszej parafii dorośli otrzymują Sakrament Eucharystii wraz z Chrztem, po przejściu odpowiedniego, całościowego przygotowania (patrz wyżej). Jeśli kandydat był ochrzczony jako dziecko powinien przejść przygotowanie do przyjęcia Pierwszej Komunii św. Jego rodzice powinni w tym celu zgłosić dziecko katechecie szkolnemu (do parafii należą szkoły na Oławskiej i na Andriollego), lub, jeśli dziecko chodzi do szkoły poza naszą parafią, bezpośrednio w kancelarii parafialnej na początku roku szkolnego. Wymagane dokumenty to akt chrztu dziecka i zaświadczenie katechety szkolnego o uczęszczaniu dziecka na lekcje religii. Jeśli dziecko z poważnych przyczyn nie uczęszcza na lekcje religii, musi mieć na przyjęcie Pierwszej Komunii św. zgodę proboszcza (ks. Sławka).

W naszej parafii udzielamy, zgodnie ze zwyczajem całej naszej diecezji, Pierwszej Komunii Św. dzieciom zaraz po tym, jak są w stanie zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi, planowo jest to 3 klasa szkoły podstawowej. Praktykujemy również w naszej parafii tzw. wczesną Komunię św., czyli przyjmowaną wcześniej niż w 3 klasie podstawówki. Dotyczy ona rodzin wierzących, które tego pragną wraz ze swoimi dziećmi i są gotowe samodzielnie przygotować dziecko pod kierownictwem duszpasterza, lub katechety, co wcale nie jest takie trudne J Dziecko, jeśli przystępuje do Pierwszej Komunii Św. w 3 klasie, jest przygotowywane do tego Sakramentu poprzez:

  • przygotowanie w rodzinie. Przykład wierzących rodziców przez wprowadzenie dziecka w modlitwę, postawy chrześcijańskie i umiłowanie Boga i bliźniego jest zasadniczym elementem i stanowi najważniejszą część przygotowania. Pomagamy rodzicom osiągnąć ten cel poprzez specjalne spotkania comiesięczne.
  • przygotowanie katechetyczne w szkole podczas lekcji religii w 3 klasie,
  • wprowadzenie liturgiczno – katechetyczne w parafii podczas specjalnych spotkań i Mszy Św. inicjacyjnych.

Dzieci przyjmują Pierwszą Komunię Św. w maju w turach po około 40 dzieci, co umożliwia godne i rodzinne uczestnictwo wiernych w uroczystości. Kwestie liturgiczne i pastoralne ogarnia zespół katechetyczny wraz z duszpasterzami parafii, w kwestiach praktycznych dotyczących uroczystości (ubiór dzieci, wystrój wnętrza kościoła, ekipa fotograficzna itp.) wspólne decyzje  w ramach poszczególnych tur podejmują rodzice.

Po przyjęciu Pierwszej Komunii Świętej dzieci uczestniczą w tzw. Białym Tygodniu, okresie katechezy mistagogicznej, kiedy codziennie, ubrane na biało przychodzą na Mszę Św. i uczestniczą w Komunii Św. W sposób szczególny przeżywają też Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało), a przez cały następny rok uczestniczą w spowiedzi pierwszopiątkowej i specjalnych, połączonych z katechezą mistagogiczną Mszach Św. odprawianych dla nich co miesiąc, oraz w uroczystej rocznicy Komunii Św.

Przygotowanie dzieci do przyjęcia Pierwszej Komunii Św. w naszej parafii prowadzi wyznaczony kapłan i ekipa katechetyczna.

Ochrzczonych dorosłych, którzy nie przystępowali jeszcze do Eucharystii, zapraszamy do kontaktu z duszpasterzami. Pomożemy przygotować się do godnego przyjęcia Komunii Świętej po raz pierwszy.