Statut Wspólnoty Mężczyzn św. Jana Pawła II

Preambuła

My, mężczyźni uczestniczący w życiu parafii rzymsko-katolickiej pod wezwaniem św. Jana Pawła II w Warszawie, wiedzeni pragnieniem wzrastania w łasce Boga w Trójcy Świętej Jedynego powołaliśmy wspólnotę Mężczyzn św. Jana Pawła II, by naśladując jego nauczanie i wzór życia oraz zawierzając się całkowicie Bogurodzicy Maryi, dążyć do uświęcania życia swojego, naszych rodzin, naszej parafii, naszej Ojczyzny oraz całego Kościoła świętego.

ROZDZIAŁ 1Informacje Ogólne

Art. 1. Najważniejsze informacje

 1. Wspólnota Mężczyzn św. Jana Pawła II (dalej: MJP2 lub Wspólnota) powstała w listopadzie 2017 r. jako oddolna inicjatywa mężczyzn z parafii św. Jana Pawła II w Warszawie na Bemowie (zwanej dalej Parafią) i została zatwierdzona przez proboszcza Parafii – ks. Sławomira Abramowskiego (dalej: Proboszcza ).
 2. Mężczyźni św. Jana Pawła II są katolicką wspólnotą mężczyzn działającą przy Parafii.
 3. Głównym terenem działalności Wspólnoty jest Parafia istniejąca w ramach Archidiecezji Warszawskiej.
 4. MJP2 działają w oparciu o przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz niniejszego Statutu.
 5. Opiekunem duchowym Wspólnoty jest Proboszcz lub kapłan wyznaczony przez niego do tej posługi.
 6. Hymnem Wspólnoty jest Bogurodzica.
 7. Patronem wspólnoty jest św. Jan Paweł II (i Święta Rodzina z Nazaretu).

ROZDZIAŁ 2 Cele i działalność Wspólnoty

Art. 2. Główne cele wspólnoty

 1. Głównym celem MJP2 jest pomoc swoim członkom oraz wszystkim mężczyznom Parafii – zwłaszcza mężom i ojcom – w drodze do świętości realizowanej w duchu soborowego nauczania o powszechnym powołaniu do świętości (zgodnie ze wskazaniem św. Jana Pawła II: „prowadzenie do świętości pozostaje szczególnie pilnym zadaniem duszpasterskim” – Novo millenio inenuetne),
 2. Drugim celem jest formowanie w sobie postawy odpowiedzialnych i kochających mężów i ojców. którzy odważnie – w duchu zawierzenia Bogu – pragną przekazywać wiarę dzieciom, pragną chronić swoje rodziny przed złem oraz nieść pomoc innym mężom i ojcom Parafii w osiągnięciu tych celów.
 3. Celem przyświecającym działaniu Wspólnoty jest także pogłębienie osobistej – synowskiej i przyjacielskiej – więzi ze św. Janem Pawłem II oraz poznawanie i promowanie jego osoby i dziedzictwa.
 4. Do podstawowych celów Wspólnoty należy także troska o parafię macierzystą, Kościół Powszechny oraz Ojczyznę – zwłaszcza w obszarze działań, które odnoszą się do zaangażowania mężczyzn.

Art. 3. Sposoby realizacji celów Wspólnoty
Wspólnota realizuje swoje cele poprzez:

 • osobistą formację,
 • troskę o Braci ze Wspólnoty,
 • wspieranie Proboszcza w działaniach podejmowanych na rzecz Parafii,
 • podejmowanie innych dzieł realizujących cele Wspólnoty.

Art. 4. Osobista formacja
Osobista formacja MJP2 jest realizowana dzięki:

 • życiu w łasce uświęcającej, codziennej osobistej modlitwie i rozważaniu Słowa Bożego;
 • podejmowaniu trudu osobistego nawracania się – do całkowitego oddania się Bogu zgodnie ze słowami św. Pawła Ga 2.20: „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus”;
 • regularne uczestnictwo w życiu liturgicznym Kościoła, a zwłaszcza w Eucharystii i sakramencie pojednania;
 • naśladowanie Patrona w jego całkowitym zawierzeniu się Matce Bożej i zamiłowaniu do Różańca Świętego;
 • systematyczne uczestnictwo w spotkaniach, wyjazdach, rekolekcjach i innych inicjatywach Wspólnoty.

Art. 5. Troska o Braci
Troska o Braci realizuje się poprzez:
– modlitwę za nich,
– postawę miłosierdzia i akceptacji względem braci, której wzorem jest dla nas bezwarunkowa miłość Boga do ludzi, aż po ofiarę z siebie,
– podejmowanie świadomego wysiłku w tworzeniu atmosfery otwartości, zgody, akceptacji,
– patrzenie na Braci jak na synów Boga i akcentowanie tego, co w nich dobre,
– budowanie przyjacielskich więzi i poszukiwanie kontaktu w trakcie spotkań Wspólnoty i poza nimi,
– odpowiedzialne, rozważne i dyskretne rozeznawanie bieżącej sytuacji Braci oraz osób związanych ze Wspólnotą w celu ich wspomagania w trudnych sytuacjach życiowych,
– upominanie braci w duchu miłości, w przypadku stwierdzenia zachowań sprzecznych z nauczaniem Kościoła Katolickiego.

Art. 6. Działania na rzecz Parafii

Wspieranie Proboszcza w działaniach podejmowanych na rzecz Parafii realizowane jest poprzez:

 • podejmowanie inicjatyw służących szeroko rozumianej formacji mężów i ojców w Parafii,
 • współpraca z Proboszczem w ramach działań odpowiadających na rozpoznane przez niego potrzeby duszpasterskie zwłaszcza mężów i ojców mieszkających na terenie Parafii,
 • pozostawanie do dyspozycji Proboszcza w zakresie pomocy w realizacji potrzeb związanych z bieżącą działalnością Parafii.

Wskazane wyżej działania to przede wszystkim:

 1. Prowadzenie Godziny Świętej w każdy czwartek przed pierwszym piątkiem miesiąca.
 2. Pomoc w przygotowaniach i aktywny udział w procesji Bożego Ciała.
 3. Pomoc w organizacji pikniku parafialnego.
 4. Organizowanie warsztatów tato.net dla ojców.

Art. 7. Aktywność na terenie Archidiecezji Warszawskiej
Podejmowanie innych dzieł realizujących cele wspólnoty to przede wszystkim udział w kościelnych dziełach ewangelizacyjnych i modlitewnych mających miejsce na terenie Archidiecezji i promujących wśród mężczyzn wartości wymienione w niniejszym Statucie, takich jak Męski Różaniec Warszawa.

ROZDZIAŁ 3. Duchowość i formacja.


Art. 8. Działalność formacyjna

W ramach formacji we Wspólnocie, regularnie odbywają się:

 1. wspólnotowe spotkania modlitewno-formacyjne w każdą niedzielę o godzinie 20.00 w Parafii,
 2. cykliczne dni Wspólnoty – co ok. 2 miesiące,
 3. coroczny wyjazd do Wigier na dwudniowe rekolekcje.
 4. Eucharystia wspólnotowa – w każdą trzecią niedzielę miesiąca w Parafii.

ROZDZIAŁ 4. Organizacja wspólnoty

Art. 9. Organizacja i wybór władz wspólnoty

 1. Wspólnocie MJP2 posługuje Rada Wspólnoty złożona z 3 osób świeckich oraz Opiekuna duchowego.
 2. Jedna osoba z grona świeckich członków Rady Wspólnoty piastuje funkcję lidera Wspólnoty i kieruje jej działaniami w porozumieniu z Radą Wspólnoty oraz Opiekunem duchowym.
 3. Lider może być odwołany przez Proboszcza z zastrzeżeniem, że taką decyzję powinien uzasadnić na najbliższym spotkaniu Wspólnoty.
 4. Lider może być także odwołany przez Wspólnotę w drodze głosowania po wcześniejszym zgłoszeniu wniosku o odwołanie Lidera przez dwóch pozostałych świeckich członków Rady.
 5. Świeccy członkowie Rady Wspólnoty wybierani są raz do roku podczas wyborów przeprowadzanych na spotkaniu formacyjnym. Aby wybory zostały uznane za ważne, podczas ich przeprowadzania musi głosować co najmniej 2/3 uprawnionych członków Wspólnoty. W przypadku braku kworum na 3 kolejnych spotkaniach, na które zostało zapowiedziane głosowanie, Proboszcz może:
  a) przedłużyć kadencję Rady na kolejny rok,
  b) uznać wybory przeprowadzone przy mniejszym kworum.
  Rozwiązanie wskazane powyżej nie może być powtórzone w kolejnym roku. W przypadku, gdy w kolejnym roku nadal nie będzie możliwe zebranie kworum, należy obniżyć kworum w Statucie lub zakończyć działalność Wspólnoty.
 6. Wybory świeckich członków Rady odbywają się raz w roku, w niedzielę bezpośrednio przed dniem 16-tego października lub w dniu 16-tego października (jeśli przypada on w niedzielę), lub w innym terminie na wniosek większości członków Wspólnoty. Przez większość członków Wspólnoty rozumie się liczbę osób nie mniejszą niż 2/3 składu osobowego Wspólnoty uprawnionych do głosowania.
 7. Rada Wspólnoty jest zobowiązana do realizacji celów Wspólnoty oraz nadzorowaniu działań Lidera i wspierania go w bieżących działaniach.
 8. Statut Wspólnoty lub wszelkie w nim zmiany zatwierdza jednomyślna zgoda Rady Wspólnoty i Opiekuna duchowego oraz 2/3 z grona pozostałych członków Wspólnoty.
 9. Proboszcz może rozwiązać Wspólnotę po uprzednim uzasadnieniu takiego kroku. W takim przypadku świeccy członkowie Rady po konsultacji z uprawnionymi członkami Wspólnoty mają prawo odwołać się od tej decyzji do Ordynariusza Diecezji.

Art. 10. Zadania Rady Wspólnoty:

 1. koordynacja bieżących działań organizacyjnych oraz duchowych Wspólnoty,
 2. rozeznawanie ogólnych kierunków działań Wspólnoty,
 3. dbanie o prawidłową i zrozumiałą komunikację wewnątrz Wspólnoty;
 4. proponowanie zmian w Statucie lub przygotowywanie innych dokumentów dotyczących istotnych spraw Wspólnoty;
 5. reprezentowanie Wspólnoty w mediach oraz w kontaktach i we współpracy z innymi Wspólnotami;
 6. zgłaszanie uprawnionym członkom Wspólnoty ważnych kwestii, których rozstrzygnięcie wymaga przeprowadzenia głosowania.

Art. 11. Członkostwo we Wspólnocie.

 1. Wspólnota może przyjmować :
  a) właściwych członków, którzy uczestniczą w jej działaniach i mają na nie wpływ,
  b) sympatyków, którzy korzystają z jej działań w wybranym przez siebie zakresie.
 1. Przyjęcia w poczet członków dokonuje Proboszcz wraz z Radą Wspólnoty.
 2. Członkowie Wspólnoty mają obowiązek realizować jej cele i uczestniczyć w jej działaniach co najmniej w następującym zakresie:

a) codziennie:

 • odmówić w intencji dobrego przeżycia dnia przez siebie samego i wszystkich członków Wspólnoty modlitwę do Ducha Świętego przekazaną Patronowi przez jego Ojca i odmawianą przez niego do końca życia;

b) co najmniej raz w miesiącu:

 • odmówić Litanię do św. Jana Pawła II w intencji wszystkich członków Wspólnoty,
 • odmówić jedną część Różańca świętego w intencji Proboszcza oraz mężów i ojców Parafii,
 • uczestniczyć w jednym formacyjnym spotkaniu Wspólnoty;

4. W przypadku zaniedbywania obowiązków wskazanych powyżej albo działania sprzecznego z nauczaniem lub dyscypliną Kościoła Proboszcz może podjąć decyzję o zawieszeniu w prawach członka lub pozbawienia członkostwa we Wspólnocie – z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady.

 1. Członkostwo ustaje przez:
  a) formalną rezygnację zgłoszoną Proboszczowi lub Radzie,
  b) podjęciu przez Proboszcza decyzji o pozbawieniu członkostwa we Wspólnocie.

Art. 12. Dobra doczesne Wspólnoty.

 1. Członkostwo w Wspólnocie MJP2 jest bezpłatne jednak członkowie, mając na uwadze potrzeby Wspólnoty, powinni w miarę swoich możliwości wspierać Wspólnotę materialnie.
 2. Rada Wspólnoty może zaproponować MJP2 wpłaty określonej wysokości – jednorazowe lub regularne – konieczne do realizacji zadań związanych z celami statutowymi Wspólnoty. Przyjęcie takiej propozycji będzie odbywać się w drodze głosowania.
 3. Do reprezentacji Wspólnoty MJP2 w sprawach finansowych jest upoważniona Rada Wspólnoty. Dobrowolnie składki i wpłaty na cele statutowe będą pod jej zarządem.
 4. Osoby, których członkostwo we Wspólnocie MJP2 ustało, nie mogą żądać zwrotu wpłaconych wcześniej składek ani też nie mają żadnego prawa do majątku Wspólnoty MJP2.

Październik 2021

Status w fazie zatwierdzania przez Wspólnotę.